Βρίσκεστε εδώ: Log Ιns Υπηρεσίες Λογιστικές Υπηρεσίες → Φορολογικά Έντυπα

 Αρχική Προφίλ Υπηρεσίες Σύνδεσμοι Επικοινωνία

 
     
 
   
 
 

Παρακάτω θα βρείτε διάφορα έτοιμα, χρήσιμα έγγραφα.

Φορολογικά Έντυπα
Υποδείγματα Καταστατικών
Ι.Κ.Α.
Μίσθωση Ακινήτων
Εργατικό Δίκαιο
   

Λογιστικές Υπηρεσίες

   
   
 

 

 

 

 

 

Φορολογικά Έντυπα

Εισόδημα

  Εντυπο  Ε-1    Δήλωση φορολογίας εισοδήματος  
  Εντυπο  Ε-2    Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων  
  Εντυπο  Ε-3    Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών  
  Εντυπο  Ε-5   Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.  
  Εντυπο Ε178   Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 22381994)  
  Εντυπο Ε286   Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994  
  Εντυπο Ε511   Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχσεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος  
  Εντυπο Ε454   Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 22381994)  
  Εντυπο Φ01.024   Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)  
  Εντυπο Δ 457   Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων  
  Εντυπο Φ01.018   Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
  Εντυπο Φ01.019   Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)  
         

Κ.Β.Σ.

 
  Εντυπο Β1   Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)  
  Εντυπο Β2   Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.  
         

Μητρώο

  Εντυπο Μ0   Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών  
  Εντυπο Μ1   Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. Μεταβολής ατομικών στοιχείων  
  Εντυπο Μ2   Δήλωση έναρξης μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου  
  Εντυπο Μ3   Δήλωση έναρξης μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου  
  Εντυπο Μ4   Δήλωση διακοπής εργασιών  
  Εντυπο Μ5   Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης  
  Εντυπο Μ6   Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης  
  Εντυπο Μ7   Δήλωση σχέσων φορολογουμένου  
  Εντυπο Μ8   Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου  
  Εντυπο Μ9   Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης  
  Εντυπο Μ10   Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού  
  Εντυπο Μ11   Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού  
  Εντυπο Μ12   Δήλωση πωλήσεων από απόσταση  
  Εντυπο Μ13   Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.  
         

Φ.Π.Α

  Εντυπο Φ3 051-ΦΠΑ   Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)  
  Εντυπο Φ3 050-ΦΠΑ   Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β'ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)  
  Εντυπο Φ1 009-ΦΠΑ   Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.  
  Εντυπο Φ4   Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων  
  Εντυπο Φ5   Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων  
  Εντυπο ΦΠΑ-018Α   Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 103179020515751991  
         

Διάφορα

      Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας  
  Εντυπο Δ2   Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης  
  Εντυπο Ε25   Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας  
      Υπεύθυνη Δήλωση ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)   
         

 

   
 

 

Εδώ θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους

Taxis
Υπουργείο  Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Στατιστική Υπηρεσία
   
   
   
  λογιστικα λογιστικο γραφειο φοροτεχνικα οικονομικα οικονομια
 
 

 

 
 

© 2007-2008. LogIns Ldt. All rights reserved.